له ليدوا نيكى tv دا ابراهيم رايكه ياند

               له ليدوانيكى  tv دا  ابراهيم   رايكه ياند  كه  له مه و لا كارى (خراب) نه كات  هه ر بو يه  ابراهيم

              5فه رز  نويزه  كانى  ئه نجام  ده دات   هه ندى  له  ناعه زانى  ا براهيم   ده  لين  به  س  ئه و

             ما نكه ى  ره مه زان ابراهيم   كه  راوه  ته وه   ابراهيم    ناعه زان  وا  ده لين  بابوخويان هه ر

            وه بلين